Đăng ký thông tin thành viên - Member Info
(Mã số khách hàng là số điện thoại của Quý khách - Please using your phone number as Customer ID when purchasing)