Tender Valley Angus Ribeye MB3/4
Thăn lưng: 1.250.000đ/kg
Riverina Angus Ribeye MB2+
Thăn lưng 950.000đ/kg
Riverina Angus Tenderloin MB2+
Thăn nội nguyên cây: 1.450.000đ/kg
Riverina Angus Filet Mignon MB2+
Thăn nội cắt filet mignon: 1.590.000đ/kg
Riverina Angus Striploin MB2+
Thăn ngoại: 795.000đ/kg
Tender Valley Angus Flap Meat MB3/4
Diềm bụng bò: 695.000đ/kg
Riverina Angus T-Bone MB2+
Sườn chữ T: 750.000đ/kg
Riverina Angus Club Steak (bone-in)
Striploin có xương: 635.000đ/kg
Riverina Angus Ribeye MB2+ (bone-in)
Ribeye nguyên xương: 850.000đ/kg
Riverina Angus Short-Rib Meat MB2+ (Boneless)
Thịt sườn bò rút xương: 950.000đ/kg
Riverina Angus Short-rib (Bone-in)
Sườn bò có xương: 795.000đ/kg
Show More