BEEF FRESH SAUSAGE

395,000 vnd/kg Vị truyền thống (A1 Flavour) & Vị cà chua khô (Sundried Tomato Flavour)