Australian Honey Products PTY

Chủ tịch HĐQT Công ty Đỉnh Phong tới thăm và làm việc tại trụ sở của OZ Honey tại Tasmania, Úc